ยินดีต้อนรับเข้าสูู่เว็บบล๊อกของนางสาวศศิธร ปราศทลิท โรงเรียนบ้านแม่โพ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวศศิธร   ปราศทลิท     ชื่อเล่น  ดวง 
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านแม่โพ   ตำบลแม่ต้าน   อำเภอท่าสองยาง   จังหวัดตาก
การศึกษา    กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1 ความคิดเห็น: